Search
Thursday, August 06, 2020 ..:: แบบฟอร์ม ::.. Register  Login
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Minimize

แบบฟอร์มโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

1. โลโก้เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน  

2. โลโก้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 


3. แบบฟอร์มการเขียน Full paper ประจำปีงบประมาณ 2554
 
4. แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (ขอเบิกเงิน, ขยายเวลา, ส่งความก้าวหน้า, ส่งฉบับสมบูรณ์, อื่น ๆ)

5. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า  
 
6. แบบฟอร์มร่าง/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 


7. แบบฟอร์มบทความวิจัย  
 

แบบฟอร์มโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

1. เอกสารแนวคิดเบื้องต้นConcept Paper 

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Full Proposal-2554 (สำหรับนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก)

3. แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (ขอเบิกเงิน, ขยายเวลา, ส่งความก้าวหน้า, ส่งฉบับสมบูรณ์, อื่น ๆ)

4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

5. แบบฟอร์มร่าง/รายงานฉบับสมบูรณ์

6. แบบฟอร์มการขอขยายเวลา -ตารางเปรียบเทียบแผนงานวิจัยที่ปรับปรุงใหม่และแผนงานเดิม

 Print   

Copyright 2007 by Research   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation