Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ::.. Register  Login
ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน Minimize

                                            ระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
1.ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในผลงานวิจัย อัตราวันละไม่เกิน 400 บาท/คน
2.ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการวิจัย
3.ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย โครงการละไม่เกินร้อยละ 15 ของงบดำเนินการโครงการวิจัย ทั้งนี้ไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท
4.ค่าตอบแทนผู้ถูกทดลองทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอัตราคนละไม่เกิน 1,000 บาท/วัน
5.ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล อัตราคนละไม่เกิน 200 บาท/วัน
6.ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ อัตราครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
7.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยไม่เกิน 1,000 บาท/คน
8.ค่าจ้างบันทึกข้อมูล โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตามลักษณะข้อมูล 1 ชุด
   - เรคคอร์ดไม่เกิน 20 เรคคอร์ด กำหนดจ่ายข้อมูลละไม่เกิน 10 บาท
   - เรคคอร์ดมากกว่า 20 เรคคอร์ดขึ้นไป กำหนดจ่ายข้อมูลละไม่เกิน 15 บาท
9.ค่าจ้างเหมาจ่ายวิเคราะห์/แปลผลข้อมูลไม่เกิน 10,000-30,000 บาท/โครงการ โดยพิจารณาถึงความยากง่ายของโครงการ
10. ค่าจ้างเหมาพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัดต่าง ๆ หน้าละไม่เกิน 20 บาท
11. ค่าจ้างสำเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัด ไม่เกินหน้าละ 50 สตางค์
12. ค่าจ้างสำเนาเข้าปกเย็บเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เล่มละไม่เกิน 200 บาท
13. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านโครงการวิจัยไม่เกินคนละ 1,000 บาท/โครงการ
14. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยไม่เกินคนละ 1,000 บาท/โครงการ
15. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ ไม่เกินคนละ 1,000 บาท/โครงการ
16. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต้นฉบับงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (เป็นวารสารตามเกณฑ์ของกม) ไม่เกินคนละ 1,000 บาท/โครงการ โดยเบิกจ่ายจากหน่วยงานเจ้าของวารสาร

หมายเหตุ 
1. ไม่ควรเกิน 1,000,000 บาท ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็น
2. สัดส่วนงบประมาณ ควรมีสัดส่วนดังนี้
- ค่าตอบแทน ไม่เกิน 15% (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาไม่สามารถตั้งได้)
- ค่าใช้สอยและวัสดุ ไม่เกิน 80%
- ค่าสาธารณูปโภค ไม่เกิน 5%
- ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ไม่ควรตั้ง ยกเว้นมีเหตุผลและความจำเป็น

 Print   

Copyright 2007 by Research   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation