Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ::.. Register  Login
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ Minimize

วิสัยทัศน์
          เป็นเครือข่ายที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนทางปัญญาให้กับชุมชนภาคกลางตอนบน เพื่อสร้างรากฐานด้านเศรษฐกิจชุมชนสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิตงานวิจัยเชิงสหวิทยาการที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านการผลิต และด้านการจัดการ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีเอกภาพจากภาคีความร่วมมือของสถาบันในเครือข่าย เพื่อสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกัน
3. บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และขยายผลงานวิจัยให้มีมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนเป้าหมาย
4. ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารด้านการคลังและงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยเพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และโปร่งใส สอดคล้องกับธรรมชาติงานวิจัย

กลยุทธ์
1. กำหนดกรอบ ทิศทาง งานวิจัยของเครือข่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคกลางตอนบน
2. ศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจของชุมชน และร่วมกันสร้างโจทย์วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้า ตามความต้องการของชุมชน
3. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การประเมิน การติดตามโครงการวิจัยที่ได้รบทุนจากเครือข่าย เพื่อให้ผลลัพธ์จากงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ และพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
4. จัดระบบสารสนเทศเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร และใช้ในการบริหารโครงการวิจัย เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดภาระงานที่ไม่จำเป็น
5. สร้างกิจกรรมเชิงวิชาการที่เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ ร่วมกับมีการเสนอผลงานวิจัยของเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนทางวิชาการ ภาคการผลิตและสาธารณชนเพื่อนำไปสู่สังคมการเรียนรู้

 Print   

Copyright 2007 by Research   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation