Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: ความเป็นมา ::.. Register  Login
ความเป็นมา Minimize

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งขณะนั้นยังเป็นทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการพัฒนาและสร้างงานวิจัยให้สอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินงานของเครือข่ายภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก้ไขปัญหาหลายประการและประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ผลักดันให้เกิดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยในเครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ ให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบนเริ่มจัดตั้งเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547 ครอบคลุมพื้นที่8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และสระบุรี เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบนเป็นเครือข่ายที่มีเอกภาพจากภาคีความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 57 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันแม่ข่าย พันธกิจหลักที่สำคัญคือ การระดมกำลังสมองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงาน ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนทางปัญญาให้กับชุมชน มุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากลและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

และในปีงบประมาณ 2552 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแต่งตั้งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายในการบริหารจัดการ และได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบนเป็น เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน” มีสมาชิกทั้งสิ้น 44 สถาบันอุดมศึกษา เพิ่มพื้นที่การดูแลจาก 8 จังหวัด เป็น 9 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี และกรุงเทพมหานคร
 Print   

Copyright 2007 by Research   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation